Close

Educació Primària

Objectius d'etapa


 • Aprendre les habilitats necessàries per fer front als canvis i a les dificultats dins d’un marc de satisfacció.

 • Raonar, a través de l’argument, per construir el propi pensament i superar els prejudicis.

 • Afavorir l’autoestima, el coneixement de les emocions i els sentiments propis, i l’autoregulació de la conducta.

 • Motivar els nens perquè es mostrin interessats i participatius per les matèries de classe, tant a nivell individual com cooperatiu.

 • Responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les pròpies feines, actuant amb autonomía i corresponsabilitat.

 • Actuar de manera solidària amb els companys, acceptant les seves diferències i manifestant respecte i tolerància, sent capaços de resoldre els conflictes pacificament.

 • Comprendre i expressar-se amb adequació tant al mitjà oral com escrit, en les llegües catalana, castellana i anglesa, per a resoldre situacions comunicatives quotidianes.

 • Assolir l’habilitat lectora en les tres llengües i arribar amb fluidesa i entonació adequada a les diferents tipologies de textos adaptats a les seves edats. 

 • Utilitzar les noves tecnologies com a recurs fonamental d’aprenentatge.

 • Emprar les matemàtiques com una eina molt útil per comprendre el món que l’envolta i interactuar-ne, resolent problemes quotidians adaptats al seu nivell.

 • Conèixer el propi cos, les seves possibilitats motrius i la cura de l’aspecte físic i higiènic.

 • Conèixer el món que ens envolta i mostrar una actitud de respecte, conservació i ús correcte dels recursos naturals i socials.

 • Conèixer i emprar diferents tècniques i expressions artístiques per desenvolupar la creació personal, respectant les seves representacions i gaudint de les seves produccio.                                                                                                   

 • Conèixer els trets fonamentals de la propia cultura i d’altres cultures, respectant el seu patrimoni artístic i cultural.