Close

Escola Plurilingüe


La llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge per a tot l’alumnat en cadascuna de les àrees, a excepció de castellana, anglesa, francesa i a  Educació Física i Música a Primària:

 • Foment de la lectura en tots els cursos, dins i fora l’escola basant-nos en el Pla Lector de l’escola.
 • Lectura compartida: els alumnes de 2n i 5è i també els de 1r i 6è.  
 • Foment de l’expressió oral a tots els cursos com a eix transversal, amb activitats individuals i grupals.
 • Contes per llegir, per explicar, per compartir…

Aprenentatge progressiu de la llengua anglesa:

 • Foment de la lectura en tots els cursos, dins i fora l’escola basant-nos en el Pla Lector de l’escola.

 • Contes per llegir, per explicar, per compartir…

 

A Educació Infantil, l’alumne/a es familiaritza amb la llengua anglesa d´una manera natural i lúdica a l’escola i fora. 

 • Colònies en llengua anglesa 

Es tracta d’introduir l’anglès en espais de joc i conversa; en definitiva en situacions familiars. Els objectius principals són:

 • Familiaritzar-se amb sons i missatges orals senzills en contextos significatius.

 • Sentir interès per una altra llengua diferent a la nostra.

 • Tenir una actitud positiva davant l’aprenentatge de la llengua

 • Començar a produir sons i missatges específics.

A Primària es comencen a treballar conceptes relacionats amb el vocabulari i la gramàtica, sense oblidar el component pràctic de la llengua:


 • Desdoblaments a Cicle Superior per tal d’intensificar i agilitzar la pràctica de la llengua estrangera (Speaking and Listening).

 • L’ús de la llengua anglesa a les àrees de Educació Musical i Educació Física com a llengua vehicular. 

 • Colònies en anglès.

  Finalment a Secundària es segueix la línea de treball de vocabulari i la gramàtica, continuant el foment de destreses com la comprensió oral, la comprensió escrita, l´expressió oral i l´expressió escrita. D’aquesta manera,  assolir el nivell per a poder continuar-ne els estudis posteriors que capacitin per a titolacions i certificats en llengua anglesa.

 • Estades língüístiques a Irlanda.

 • Desdoblament per a intensificar l’ús de la llengua oral.

Una part important en el procés d´aprenentatge de la llengua anglesa la juguen els recursos dels quals disposa l´alumnat: des de recursos audiovisuals fins a les noves tecnologies aplicades a l´aprenentatge i pràctica de les llengües estrangeres

 • Introducció de la Llengua francesa com a segona llengua estrangera assolint un nivell d’expressió oral bàsic i unes eines necessàries per a poder continuar el seu aprenentatge.